JOB DESCRIBTION

พนักงานบันทึกข้อมูล (Data Entry)
หน้าที่

– ค้นหา รวบรวม ข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย และข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เข้าสู่ระบบ

– ปรับปรุงข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยและข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยอยู่เสมอ

– ติดต่อประสานประสานงานกับโครงการเพื่อเพิ่มหรือปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่อยู่อาศัยให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

– ระดับการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี

– สัญชาติไทย

– ไม่จำกัดประสบการณ์การทำงาน

– มีความอดทน ละเอียด รอบคอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

– มีความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

– มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

– ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีและสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา

– สนใจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

HOME dot TECH เกิดจากโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์หรือ Prop Tech ด้วยการนำเทคโนโลยี Data Science และ Machine Learning เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ แก้ปมปัญหาและหาวิธีการแก้ไข ในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยให้กับผู้บริโภค ตลอดจนช่วยผู้ประกอบการวางแผนลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยความร่วมมือเกิดจากที่ บริษัทโฮมบายเออร์กรุ๊ปซึ่งเป็นธุรกิจสื่ออสังหาริมทรัพย์ จับมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อใช้ความรู้ตอบโจทย์ผู้บริโภค-ภาคธุรกิจและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา

ส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริษัท HOME dot TECH ได้ที่

jobs@homedottech.com

มาร่วมงานกับเรา !