JOB DESCRIBTION

พนักงานควบคุมคุณภาพข้อมูล (Data Quality Control)

หน้าที่

 • ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลจากหลายแหล่งให้ตรงตามมาตรฐาน
 • ควบคุมคุณภาพของข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
 • จัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้งานตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี
 • สัญชาติไทย
 • ไม่จำกัดประสบการณ์การทำงาน
 • มีความอดทน ละเอียด รอบคอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Excel ได้ดี
 • มีทักษะการใช้งานฐานข้อมูลประเภท SQL และ NoSQL  (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะการใช้ภาษาโปรแกรม เช่น Python, R (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีและสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา
 • ชอบและสนใจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

HOME dot TECH เกิดจากโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์หรือ Prop Tech ด้วยการนำเทคโนโลยี Data Science และ Machine Learning เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ แก้ปมปัญหาและหาวิธีการแก้ไข ในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยให้กับผู้บริโภค ตลอดจนช่วยผู้ประกอบการวางแผนลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยความร่วมมือเกิดจากที่ บริษัทโฮมบายเออร์กรุ๊ปซึ่งเป็นธุรกิจสื่ออสังหาริมทรัพย์ จับมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อใช้ความรู้ตอบโจทย์ผู้บริโภค-ภาคธุรกิจและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา

ส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริษัท HOME dot TECH ได้ที่

jobs@homedottech.com

มาร่วมงานกับเรา !